Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna

Kierunek Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna skupia się przede wszystkim na metodologii badań kryminalistycznych oraz na ich stronie technicznej i metodach laboratoryjnych, zaadaptowanych z różnych gałęzi nauki, w tym psychologii. Przedmiotem studiów będą także w szerokim zakresie zagadnienia prawne i psychologiczne, gdyż ta część wiedzy kryminalistycznej jest niezbędna dla efektywnego prowadzenia i rozumienia istoty śledztw i procesów sądowych.

Należy podkreślić, że Uniwersytet Warszawski  – ze swoim zapleczem laboratoryjnym i specjalistycznymi pracowniami na wydziałach Biologii, Chemii, Fizyki i Psychologii oraz Centrum Nowych Technologii i Centrum Biologiczno-Chemicznym, jak również swoją wysoce kwalifikowaną kadrą naukową i dydaktyczną – jest bardzo dobrym i unikalnym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym do prowadzenia takich głęboko interdyscyplinarnych studiów na II poziomie kształcenia.

W ramach niektórych przedmiotów wprowadzane są nowe formy nauczania, jak np. przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń w formie raportów biegłych, obrona wyników przeprowadzonych badań w ramach inscenizowanych procesów sądowych, tworzenie profili psychologicznych sprawców przestępstw bądź profili geograficznych czy wreszcie inscenizacje miejsc zdarzeń i prowadzenie na nich oględzin.

Taki kierunek realizacji dydaktyki jest również zgodny ze Strategią UW,  postulującą wprowadzanie nowych i ciekawych metod nauczania. Powstanie i prowadzenie tego kierunku idzie w parze z założeniami  strategii  Uniwersytetu  Warszawskiego,  w świetle   której  uczelnia  powinna zapewniać  wszechstronne,  akademickie wykształcenie, a nie tylko kierunkowe i specjalistyczne. Interdyscyplinarna współpraca międzywydziałowa i prowadzone wspólne studia zapewnia zdobycie tego typu wiedzy.

Specyficzny zakres przedmiotów i zajęć praktycznych związanych z kryminalistyką stanowi o wyjątkowości tego kierunku zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, jak i w odniesieniu do innych polskich uczelni.

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna mogą się ubiegać osoby legitymujące się tytułem: licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej.  ZAPISZ SIĘ 

Program studiów.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów.

Lista rankingowa w I etapie kwalifikacji tworzona jest na podstawie punktów otrzymanych za:

  • średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych, średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 40 pkt. (np. średnia ze studiów 4,0 x 8 = 32 pkt. itd.).
  • dotychczasową aktywność naukową – w postaci publikacji z zakresu kryminalistyki lub dziedzin pokrewnych w tym biologii i genetyki sądowej (po 2 pkt. za publikację), udziału w konferencjach naukowych (po 1 pkt. za czynny udział w konferencji międzynarodowej, po 0,5 pkt. za czynny udział w konferencji krajowej) lub innych osiągnięć naukowych (np. nagrody; po 0,5 pkt. za każde udokumentowane osiągnięcie). Maksymalnie można uzyskać 10 pkt.

W tym celu kandydat powinien przedstawić dokument: „Dotychczasowa aktywność naukowa”, stanowiący wykaz ewentualnych publikacji kandydata z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, konferencji lub szkoleń, w jakich uczestniczył lub innych osiągnięć naukowych.

Do II etapu rekrutacji przystępują osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim.
W trakcie rozmowy sprawdzana jest ogólna orientacja kandydata w zagadnieniach związanych z kryminalistyką oraz biologią, w tym genetyką. Nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza go z postępowania rekrutacyjnego.

Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzona zostaje ostateczna lista rankingowa. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników rekrutacji.

Lista zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej.