Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Oferta Laboratorium Genetyki Sądowej

Prowadzenie działalności usługowej
• Wykonywanie ekspertyz i wdawanie opinii kryminalistycznych z zakresu genetyki sądowej, w tym o wysokim stopniu skomplikowania (sprawy p/ko życiu i zdrowiu, tzw. Archiwum X), interdyscyplinarnych (kompleksowych) lub mających charakter odwoławczy,
• Przeprowadzanie badań genetycznych w zakresie ustalenia pokrewieństwa i ojcostwa (test na ojcostwo),
• Pomoc i wsparcie merytoryczne służbie kryminalnej w formie udziału biegłych w ramach oględzin miejsca, osoby lub rzeczy oraz ujawniania śladów biologicznych we wszystkich kategoriach przestępstw, katastrof, zdarzeń losowych poprzez uczestnictwo w kryminalistycznym badaniu miejsca zdarzenia, w tym:
• ujawnienie i zabezpieczenie śladów biologicznych, w tym śladów krwi,
• zastosowane środków chemicznych i oświetlaczy kryminalistycznych o różnej długości fali światła ujawniających niewidoczne gołym okiem ślady biologiczne oraz testów identyfikujących rodzaj materiału biologicznego,
• typowanie i priorytetyzacja śladów biologicznych, w tym śladów krwi do badań,
• pobranie materiału porównawczego od osób w postaci wymazu ze śluzówki policzków,
• zapewnienie wsparcia specjalistycznego przy realizacji działań wykrywczych i dowodowych prowadzonych przez komórki organizacyjne służby kryminalnej Policji.
Prowadzenie badań naukowych
Zespół badawczy złożony z wysoko kwalifikowanych ekspertów i pracowników naukowo-dydaktycznych opracowuje tematy badawcze oraz rozwija technologie kryminalistyczne służące wykrywaniu przestępstw oraz ich sprawców. Zakres zainteresowań badawczych zespołu to między innymi badania metylacji DNA i całogenomowe sekwencjonowanie DNA oraz szerokie wykorzystania uzyskanej w ten sposób informacji dla unikatowej działalności usługowej.
Prowadzenie działalności szkoleniowej
Szkolenia z zakresu techniki kryminalistycznej wykorzystywanej w procesie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości dla podmiotów zewnętrznych, w tym:
• konferencje, kursy i szkolenia doskonalenia zawodowego dla biegłych i kandydatów na biegłych z zakresu genetyki sądowej,
• konferencje, warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz środowisk akademickich,
• świadczenie doradztwa podobnym instytucjom w przygotowaniach do certyfikacji ISO (17025) oraz przeprowadzanie audytów jakości i analizy ryzyka,
• prowadzenie zajęć dla studentów kryminalistyki, biologii i medycyny w zakresie genetyki sądowej i analizy śladów krwawych.

Liczy się profesjonalizm i doświadczenie
Najcenniejszą i niezbywalną wartością Naszego zespołu jest doświadczona kadra, posiadająca specjalistyczną wiedzę oraz bogate i unikatowe doświadczenie praktyczne, które pozwala na wykonywanie badań z zakresu genetyki sądowej. Nasz zespół składa się z kierownika laboratorium, 3 członków zespołu w tym 1 diagnosty laboratoryjnego i 2 biegłych zakresu genetyki sądowej. Wszyscy nasi pracownicy zdobyli doświadczenie praktyczne pracując przez lata w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Nasz wykwalifikowany personel posiada wykształcenie wyższe biologiczne. Członkowie zespołu posiadają przeszkolenie i wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu wyspecjalizowanych badań genetycznych, zarówno w ramach wydawanych opinii z zakresu genetyki sądowej o wysokim stopniu skomplikowania oraz sprawozdań dotyczących analizy pokrewieństwa, jak również prowadzonych pracach naukowych, wdrożeniowych i adaptacyjnych. Ponadto Nasi specjaliści są członkami organizacji naukowych takich jak International Society for Forensic Genetics, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Kierownik Laboratorium Genetyki Sądowej
dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka
Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Podyplomowego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe z biologii molekularnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2019 roku Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Magdalenie Spólnickiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
Magdalena Spólnicka jest diagnostą laboratoryjnym (nr 151888) ze specjalizacją z laboratoryjnej genetyki sądowej, jak również członkiem organizacji naukowych: International Society for Forensic Genetics, Polskiego Towarzystwa Genetycznego (Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Sekcji Genetyki Sądowej) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Prawnej i Kryminologii, jak również wiceprzewodniczącą Polskojęzycznej Grupy Roboczej Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej.
Dzięki długoletniej pracy w laboratorium kryminalistycznym Policji Magdalena Spólnicka zdobyła doświadczenie we wszystkich kluczowych obszarach pracy Zakładu Biologii, w tym w wykonywaniu opinii z zakresu genetyki sądowej o wysokim stopniu skomplikowania, prowadzeniu prac naukowych, wdrożeniowych i adaptacyjnych. Brała również udział w procesie wprowadzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Wydziale Biologii CLK KGP. Ponadto, nadzorowała proces kształcenia kandydatów na biegłych z zakresu genetyki sądowej. Od 2014 roku była Zastępcą Kierownika Zakładu Biologii CLKP, a od lipca 2015 roku Głównym Specjalistą Badawczo-Technicznym Zakładu Biologii CLKP. Od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2022 roku była Kierownikiem Zakładu Biologii CLKP.
Magdalena Spólnicka kierowała projektami badawczymi z zakresu nowoczesnych rozwiązań w genetyce sądowej – min. grant nr: DOB-BIO7/17/01/2015 – finansowany przez NCBR: NEXT – Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa – opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę̨ DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS), nr DOB-BIO10/06/01/2019 – finansowany przez NCBR: EPIGENOM – Analiza epigenomu w celach dochodzeniowo-śledczych – zwiększenie możliwości identyfikacyjnych i wykrywczych badań DNA, jak również koordynatorem projektu realizowanego w ramach programu EU Horyzont 2020 nr 740580: Visible Attributes through Genomics: Broadened Forensic Use of DNA for Constructing Composite Sketches from Traces – VISAGE.
Dorobek naukowy dr hab. med. Magdaleny Spólnickiej obejmuje 32 publikacje z zakresu biologii molekularnej, zwłaszcza z obszaru przewidywania cech wyglądu na podstawie DNA i szacowania wieku w różnych grupach chorych. Sumaryczny Impact Factor publikacji, których jest współautorem, wynosi ponad 111, a indeks Hirscha 12.
Kadra
mgr Joanna Dąbrowska
Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004 – 2022 zatrudniona w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, w tym od 2016 roku jako Zastępca Kierownika Zakładu Biologii. Podczas pracy w CLKP wykonywała opinie z zakresu genetyki sądowej, współuczestniczyła w ustalaniu kierunków rozwoju zakładu, w tym również w zakresie funkcjonowania bazy danych DNA, doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością oraz inicjowaniu i upowszechnianiu działalności naukowej. Ponadto uczestniczyła w rozszerzeniu zakresu czynności badawczych oferowanych przez CLKP poprzez utworzenie instytucji certyfikowanego specjalisty ze specjalności analiza śladów krwawych działającej w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych oraz współtworzyła i wdrożyła system przesiewowych badań genetycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 w Policji. Dodatkowo posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrażaniu do praktyki nowych metod i technik badawczych z genetyki sądowej, analizy śladów krwawych i techniki kryminalistycznej, w tym skanowania 3D. Jako główny wykonawca projektów naukowych oprócz planowania i przeprowadzania prac badawczych, przygotowywała publikacje naukowe, prezentowała wyniki badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz prowadziła szkolenia, w tym głównie dla techników kryminalistyki i funkcjonariuszy pionu dochodzeniowo-śledczego z zakresu zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego.
mgr Ewa Kadyjewska
Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W latach 1999 – 2008 zatrudniona w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji. W latach 2008 – 2023 zatrudniona w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, gdzie pełniła funkcję Zastępcy Koordynatora ds. Zarządzania Jakością w Zakładzie Biologii oraz auditora wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium. Posiada ponad 23-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu opinii z zakresu genetyki sądowej. Była opiekunem osób w trakcie szkoleń przygotowujących do samodzielnego wykonywania opinii z zakresu genetyki sądowej. Szkoliła techników kryminalistyki i policjantów pionu dochodzeniowo-śledczego z zakresu zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz możliwości identyfikacyjnych badań genetycznych. Prowadziła prace badawcze i wdrożeniowe. Wykonywała również badania genetyczne w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 u funkcjonariuszy i pracowników Policji.
mgr Agnieszka Smoleń
Diagnosta laboratoryjny, absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2013-2023 zatrudniona w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji jako główny specjalista krajowej Bazy Danych DNA. Wykonywała badania genetyczne do spraw identyfikacyjno-poszukiwawczych oraz na potrzeby opinii z zakresu genetyki sądowej. Wdrażała programy statystyczne przeznaczone do szacowania prawdopodobieństwa stopnia pokrewieństwa. Podczas dziesięcioletniej pracy doskonaliła się w zastosowaniu różnorodnych technik biologii molekularnej stosowanych w identyfikacji osobniczej w tym sekwencjonowaniu następnej generacji. Uczestniczka wielu projektach badawczych zakończonych publikacjami w międzynarodowych pismach naukowych oraz unijnych projektach szkoleniowych z zakresu analizy statystycznej oraz funkcjonowania baz danych DNA m.in. w Armenii i Chorwacji. Przeprowadziła szereg warsztatów oraz wykładów z zakresu działania krajowej Bazy DNA adresowanych do pracowników jednostek policji oraz policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.