Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologii i genetyki sądowej

Studia Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich z zakresu biologii i dziedzin pokrewnych (w tym m.in. biochemii, bioinżynierii, ochrony środowiska, nanostruktur) oraz absolwentów studiów II stopnia (np. medycznych), ale także dla osób, które szczególnie interesują się najszybciej rozwijającym się w ostatnich latach i dającym największe możliwości identyfikacyjne działem kryminalistyki – badaniami DNA.

Ujawnianie, zabezpieczanie i badanie różnego rodzaju śladów i dowodów rzeczowych, a następnie ich analiza w specjalistycznych laboratoriach stają się coraz bardziej skomplikowane, wymagające wiedzy na poziomie akademickim.

Nowy kierunek „Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa” oferuje szczegółowy i obszerny program studiów obejmujący pełne spektrum nauk biologicznych stosowanych w praktyce kryminalistycznej, taktykę i strategię kryminalistyczną oraz daje absolwentom podstawy naukowe do późniejszego rozwijania wiedzy kryminalistycznej w zakresie biologii. 

Proponowane zajęcia obejmują metodologię badań kryminalistycznych oraz techniczne i laboratoryjne aspekty takich badań. Studia mają charakter interdyscyplinarny, gdyż w ramach Centrum Nauk Sądowych UW współprowadzone są przez pięć wydziałów uniwersyteckich: Biologii, Chemii, Fizyki, Psychologii oraz Prawa i Administracji. 

Dodatkowo zajęcia prowadzone są również przez ekspertów zewnętrznych (np. z laboratoriów policyjnych) lub w jednostkach pozauniwersyteckich (np. zajęcia z medycyny sądowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Pozwala to na przekazanie podstaw wiedzy z kilku dyscyplin naukowych, które tworzą zręby współczesnej nauki kryminalistyki, a z drugiej strony umożliwia studentom zdobycie takich umiejętności, które będą mogły być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa mogą się ubiegać osoby legitymujące się tytułem: licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej. ZAPISZ SIĘ

Program studiów.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów.

Lista rankingowa w I etapie kwalifikacji tworzona jest na podstawie punktów otrzymanych za:

  • średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych, średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 40 pkt. (np. średnia ze studiów 4,0 x 8 = 32 pkt. itd.).
  • dotychczasową aktywność naukową – w postaci publikacji z zakresu kryminalistyki lub dziedzin pokrewnych w tym biologii i genetyki sądowej (po 2 pkt. za publikację), udziału w konferencjach naukowych (po 1 pkt. za czynny udział w konferencji międzynarodowej, po 0,5 pkt. za czynny udział w konferencji krajowej) lub innych osiągnięć naukowych (np. nagrody; po 0,5 pkt. za każde udokumentowane osiągnięcie). Maksymalnie można uzyskać 10 pkt.

W tym celu kandydat powinien przedstawić dokument: „Dotychczasowa aktywność naukowa”, stanowiący wykaz ewentualnych publikacji kandydata z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, konferencji lub szkoleń, w jakich uczestniczył lub innych osiągnięć naukowych.

Do II etapu rekrutacji przystępują osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim.
W trakcie rozmowy sprawdzana jest ogólna orientacja kandydata w zagadnieniach związanych z kryminalistyką oraz biologią, w tym genetyką. Nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza go z postępowania rekrutacyjnego.

Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzona zostaje ostateczna lista rankingowa. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników rekrutacji.

Lista zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej.