Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Regulamin studiów i kryteria zaliczeń

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

Wszystkie studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone są w granicach formalnych wyznaczonych Zarządzeniem nr 116 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r., poz. 238). Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem pod linkiem: Link do Regulaminu

 

Wymogami formalnymi ukończenia Studiów Podyplomowych Kryminalistyki i Prawa Dowodowego (do 2024 r. prowadzonych pod nazwą: Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych), prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego jest:

 1. aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych (uczestnictwo w zjazdach na poziomie 80% – tj. w 12 z 14 obowiązkowych zjazdów. Nadmiarowe nieobecności mogą być usprawiedliwiane podaniem do Kierownika Studiów).Oraz:

 2. Od 2024 r.: zaliczenie egzaminu końcowego w formie pisemnej (bez przygotowywania pracy podyplomowej!). Egzamin będzie przeprowadzony podczas jednego z ostatnich zjazdów i będzie miał formę testu obejmującego materiał poruszany podczas poszczególnych zajęć. Przewidywany jest również termin dodatkowy (w razie takiej potrzeby z Państwa strony).
 3. Tylko dla studiów rozpoczętych przed 2024 r.: przygotowanie i złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy podyplomowej na dowolny (uzgodniony z opiekunem) temat związany z zagadnieniami kryminalistyki, prawa dowodowego lub pokrewnymi. Informacje na temat prac podyplomowych znajdują się niżej, na dole strony.

– spełnienie wskazanych wymogów uprawnia do rozliczenia studiów i wydania Państwu dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Przedłużenie studiów

Studia podyplomowe trwają dwa semestry (pełen rok akademicki – od 1 października do 30 września danego roku). W razie niezaliczenia studiów w terminie do 30 września – nastąpi skreślenie Państwa z listy słuchaczy (skreślenie w takiej sytuacji jest obligatoryjne w świetle  par. 29 ust. 1 pkt 5 Regulaminu studiów podyplomowych na UW – dalej: Regulamin).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przedłużenia okresu studiów podyplomowych na czas oznaczony – wyłącznie na Państwa wniosek. Wniosek o wydłużenie okresu studiów podyplomowych należy zaadresować do Kierownika studiów podyplomowych. Podstawę takiego wniosku stanowi par. 30 ust. 6 Regulaminu. We wniosku należy dokładnie określić czas przedłużenia w miesiącach.

Przedłużenie okresu studiów podyplomowych jest odpłatne (par. 30 ust. 6 Regulaminu) – proporcjonalnie do okresu przedłużenia w stosunku miesięcznym, gdzie bazową kwotę stanowi wysokość jednorazowej opłaty rocznej za studia (a zatem 1/12 czesnego). Istnieje przy tym możliwość obniżenia opłaty do innej, niższej kwoty (na podstawie analogicznego stosowania par. 22 ust. 4 Regulaminu) – wyłącznie na wniosek słuchaczki/słuchacza. Wniosek o obniżenie opłaty należy złożyć wraz z wnioskiem o wydłużenie okresu studiów, przy czym wniosek o obniżenie opłaty powinien być osobny i zaadresowany do Dyrektora Centrum Nauk Sądowych. Wnioski o obniżenie opłat o ponad 50% są akceptowane jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wnioski o przedłużenie mogą być rozpatrywane pozytywnie tylko w razie uregulowania wcześniejszych należności wobec Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkie wnioski w sprawie przedłużenia okresu studiów i obniżenia opłaty z tego tytułu powinny być złożone w wersji papierowej (podpisane) w sekretariacie studiów podyplomowych w CNS (osobiście lub pocztą).

Wzory podań:

 

 Praca dyplomowa – wymogi (dotyczy zaliczeń sprzed 2024 r):

 1. Objętość pracy zależy od uzgodnień z opiekunem pracy i wynika z przyjętego tematu – przeciętna objętość dotychczasowych prac wynosi ok. 30 stron, przy czym objętość pracy nie stanowi kryterium zaliczenia.
 2. Promotorami prac mogą być wszyscy wykładowcy CNS UW – wybór i kontakt z promotorem przebiega indywidualnie.
 3. Praca dyplomowa musi zawierać:
  • Wyodrębniony wstęp, zakończenie oraz spis treści.
  • Przypisy i bibliografię spełniające wymogi dla prac o charakterze naukowym.
  • Stronę tytułową, oświadczenie co do autorstwa (wzór poniżej).
  • Streszczenie na 200-500 słów, do 5 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).
  • Formatowanie: font i odstępy – zwyczajowo przyjęte są Times New Roman, Arial lub inne popularne, rozmiar 12, interlinia 1,5;
 4. Po indywidualnym wstępnym zatwierdzeniu pracy przez opiekuna pracę należy przesłać do Sekretariatu celem umieszczenia jej Archiwum Prac Dyplomowych (APD UW) (zob. informacje poniżej).
 5. Wszystkie prace umieszczane w APD podlegają automatycznemu sprawdzeniu antyplagiatowemu.
 6. Pracę należy przygotować i złożyć  w terminie do 30 września  w roku akademickim w którym realizowane są studia podyplomowe (nt. przedłużenia studiów zob. informacje poniżej).
 7. Wzór strony tytułowej, oświadczenia strony tytułowej, oświadczenia (przy czym nie jest wymagane zebranie przez Państwa samodzielnie podpisu pod oświadczeniem ze storny opiekuna pracy), streszczenia, znajduje się do pobrania tutaj: Praca-podyplomowa-wzor-stron-tytulowych

 

Ponadto, w celu otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych należy złożyć wypełnioną kartę obiegową. Do sekretariatu studiów podyplomowych należy złożyc kartę uzupełnioną wcześniej w Bibliotece Uniwersyteckiej (w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z BUW). Wzór karty obiegowej znajduje się do pobrania tutaj:

Za wydanie dyplomu nie pobierane są dodatkowe opłaty.

Składanie prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowych UW

Stosownie do treści § 30 ust. 5 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 116 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r., poz. 238), uczestnik studiów podyplomowych składa pisemną pracę dyplomową w elektronicznym APD w postaci pliku w formacie PDF.

W toku studiów podyplomowych w CNS UW nie przeprowadza się egzaminu dyplomowego (w postaci obrony pracy). Oznacza to, że praca złożona i zaakceptowana przez promotora w APD  jest podstawą do zaliczenia programu i wydania dyplomu.

Obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma składania prac:

 1. Zaakceptowaną przez opiekuna (promotora) pracę podyplomową przygotowaną zgodnie ze wzorem podanym wyżej należy przesłać w formacie .pdf do sekretariatu CNS (podyplomowe.cns@uw.edu.pl). Praca zostanie zamieszczona przez nas w systemie APD i przekazana promotorowi do elektronicznej akceptacji i recenzji w systemie APD.
 2. Stronę z “oświadczeniem autora”  (str. 2 wzoru) należy wydrukować i podpisać w części dot. autorstwa. Podpisane oświadczenie należy przekazać w formie papierowej lub w formie skanu do sekretariatu wraz z kartą obiegową. Odebranie podpisu opiekuna pracy nie jest wymagane.
 3. Po uzupełnieniu wszystkich elementów w APD zostanie przygotowany Państwa dyplom, po czym zostaniecie Państwo poinformowani o możliwości jego odbioru.