Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Informacje – edycja 2022/2023

Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych

 

Cel

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych jest przekazanie słuchaczom i słuchaczkom praktycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu technik i taktyk kryminalistycznych w kontekście postępowań sądowych. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia prawne (w szczególności w zakresie postępowania dowodowego) jak i prezentację szerokiego spektrum metod stosowanych w procesie wykrywczym i dowodowym na gruncie wielu dyscyplin nauki w różnych ich aspektach (m.in. biologicznych, fizykochemicznych, psychologicznych).

Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem różnorodnych metod dydaktycznych. Prowadzone w trakcie zjazdów wykłady teoretyczne uzupełniane są, tam gdzie jest to możliwe, praktyką realizowaną m.in. poprzez ćwiczenia praktyczne (np. związane z technikami ujawniania, zabezpieczania i analizy śladów kryminalistycznych różnego typu oraz oględzinami miejsca zdarzenia).

Uczestnicy studiów zostaną zapoznani z bardzo szerokim zakresem wykorzystywanych współcześnie technik kryminalistycznych –  program ten jest adresowany do absolwentek i absolwentów wszystkich kierunków studiów przyrodniczych, technicznych, medycznych, humanistycznych i społecznych (w tym także prawniczych czy psychologicznych) zainteresowanych tematyką metod wykrywania, ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych, a także identyfikacji człowieka oraz prawnej implementacji tych metod w kontekście realnych postępowań sądowych.

Lokalizacja

Studia prowadzone są w salach wykładowych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego na terenie Kampusu Ochota UW (ul. Miecznikowa 1).

Studia podyplomowe w roku 2022/2023 planowane są do uruchomienia w formule stacjonarnej (offline), umożliwiającej zrealizowanie praktycznych elementów programu. Organizacja roku uzależniona jest od regulacji ogólnouniwersyteckich oraz od bieżącej sytuacji epidemiologicznej. Jeżeli okaże się to wymagane, studia mogą być także prowadzone w trybie zdalnym.

Kierownik studiów

Kierownikiem Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych w roku akademickim 2022/2023 jest dr Piotr Lewulis (Katedra Kryminalistyki, WPiA UW – informacje o osobie)

Płatność

Studia są płatne.

Czesne wynosi:

 • 4500 PLN przy wpłacie jednorazowej (do 21 października 2022)
 • 2 x 2300 PLN w dwóch ratach (I do 21 października 2022, II do 15 lutego 2023)
 • 4 x 1250 PLN w czterech ratach (I do 21 października, 2022 II do 15 stycznia 2023, III do 15 marca 2023, IV do 15 maja 2023).

Dane do przelewu:

Nr rachunku: 64 1160 2202 0000 0000 9659 0409

Uniwersytet Warszawski Centrum Nauk Sądowych
02-096 Warszawa ul. Miecznikowa 1

Tytuł przelewu: Opłata za Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych [Imię i Nazwisko Słuchacza]

 

Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2022/23

Studia zaoczne; zajęcia sobotnio-niedzielne, odbywające się zazwyczaj co dwa tygodnie.

Czas trwania:

210 godzin (2 semestry) plus warsztatowe zajęcia fakultatywne w terenie (5-10 h).

Zajęcia odbywają się w wybranych datach w:
– Soboty w godz. 9.15 – 13.15 oraz 14:00 – 18:00
– Niedziele w godz.  9.15-13.15

Terminy zjazdów:

 • 22-23 października 2022
 • 19-20 listopada 2022
 • 26-27 listopada 2022
 • 10-11 grudnia 2022
 • 17-18 grudnia 2022
 • 14-15 stycznia 2023
 • 28-29 stycznia 2023
 • 11-12 lutego 2023
 • 25-26 lutego 2023
 • 11-12 marca 2023
 • 25-26 marca 2023
 • 15 i 16 kwietnia 2023
 • 22-23 kwietnia 2023
 • 13-14 maja 2023

 

Jednocześnie wskazujemy terminy “rezerwowe” – na wypadek konieczności przeniesienia zajęć na inną datę lub dla zajęć dodatkowych (podczas jednej z tych dat będą też realizowane warsztaty oględzinowe):

 • 20 i 21 maja 2023
 • 27 i 28 maja 2023
 • 3 i 4 czerwca 2023
 • 17 i 18 czerwca 2023

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu prawa dowodowego, w tym w ujęciu historycznoprawnym i prawno-porównawczym. Zdobywa teoretyczne podstawy w zakresie gromadzenia dowodów, a także wprowadzenie do dyscyplin wykorzystywanych w badaniach identyfikacyjnych oraz kryminalistyce.

Absolwent zna i w sposób pogłębiony rozumie:

–  znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w szerokiej perspektywie systemu nauk;

– relacje występujące między kryminalistyką a obszarami nauk ścisłych i przyrodniczych;

– metodologię badań wykorzystywaną w danych dziedzinach kryminalistyki;

– terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu oraz nauk pokrewnych

– znaczenie człowieka jako podmiotu badań kryminalistycznych;

– fundamentalne zasady identyfikacji człowieka w kontekście zastosowania metod nauk przyrodniczych i ścisłych w kryminalistyce;

– zasady poprawnego interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych i fizykochemicznych opartych na danych empirycznych;

– potrzebę uważnego i krytycznego oceniania odbieranych informacji, oceny ich wiarygodności i przydatności z punktu widzenia kryminalistyki, stosując przy takiej ocenie wiedzę z zakresu nauk: fizycznych, chemicznych, biologicznych, psychologicznych i prawnych;

– ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie śladów kryminalistycznych i ich badania;

– potrzebę formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów oraz współpracy w tym zakresie z ekspertami z obszarów nauki;

– potrzebę rzetelnego prowadzenia badań kryminalistycznych oraz uczciwego pełnienia funkcji zawodowych;

– zasady etyczne nauk sądowych;

Absolwent posiada wiedzę o:

– dyscyplinach nauk wspomagających i uzupełniających taktykę i technikę kryminalistyczną;

– wykorzystywanych współcześnie technikach kryminalistycznych;

– różnorodnych metodach wykrywania, ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych;

– współczesnych metodach identyfikacji człowieka;

– prawnej implementacji zgromadzonego materiału dowodowego na tle wiedzy ogólnej o prawie dowodowym;

– analizowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów przyrodniczych, fizycznych mających znaczenie w praktyce wykrywania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych i dowodów pochodzących z przestępstwa;

– psychologicznych aspektach popełniania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom;

– podstawach informatyki stosowanych w kryminalistyce;

Absolwent potrafi:

– wykorzystać posiadaną wiedzę z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych do rozwiązywania i interpretowania zadań i zagadnień kryminalistycznych strategii i taktyk efektywnego postępowania;

– bezpiecznie zastosować techniki ujawniania i zabezpieczania śladów adekwatnie do ich rodzaju oraz warunków otoczenia, bazując na wiedzy z zakresu nauk ścisłych;

– formułować wersje kryminalistyczne na różnym poziomie uszczegółowienia;

– przeprowadzić czynności wykrywacze, zabezpieczające oraz dokumentacyjne na dowodach kryminalistycznych, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze, posługując się prawidłową terminologią dyscyplin pokrewnych.

– komunikować się z różnymi kręgami specjalistów w kwestii ustalania optymalnych warunków wykrywania i identyfikacji przestępstw, ich sprawców i ofiar;

– wykonywać podstawowe polecenia dotyczące zabezpieczania i badania śladów mając na względzie metodologiczną poprawność ich zabezpieczania i badania;

Absolwent o wykształceniu prawniczym zdaje sobie sprawę z możliwości identyfikacyjnych współczesnej kryminalistyki i nauk przyrodniczych, jest w stanie prawidłowo oceniać dowody w szczególności z opinii biegłego. Absolwent innych kierunków dodatkowo uzyskuje wiedzę na temat polskiego prawa dowodowego, roli i zadań biegłego.

Ramowy Program Studiów

Wielodyscyplinarny program studiów ma na celu wstępne oraz pogłębione zapoznanie słuchaczy z istotnymi z punktu widzenia prawa dowodowego i kryminalistyki zagadnieniami różnych dziedzin nauk społecznych (prawo, psychologia), ścisłych i przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka), a także medycznych. Obejmuje to w szczególności następujące obszary tematyczne:

 • Wstęp do prawnych nauk penalnych: zarys systemu prawa i procesu karnego, znaczenie kryminalistyki dla zwalczania i zapobiegania przestępczości.
 • Przebieg procesu dowodzenia: problematyka dowodu naukowego oraz udziału biegłych w postępowaniu karnym.
 • Prawne i praktyczno-taktyczne zasady planowania i realizacji czynności dowodowych (m.in. przesłuchania, okazania, przeszukania, oględzin miejsca zdarzenia).
 • Omówienie wybranych „klasycznych” metod badawczych i technik kryminalistycznych (spośród takich jak: daktyloskopia, traseologia, badania dokumentów, badania pisma ręcznego, mechanoskopia, archeologia kryminalistyczna, badania broni palnej, analiza śladów krwawych).
 • Wstęp do fizyki i chemii sądowej: fizykochemiczne metody identyfikacji substancji (m.in. spektrografia, mikroskopia elektronowa) oraz badania autentyczności substancji i obiektów.
 • Elementy medycyny sądowej oraz antropologii sądowej.
 • Zagadnienia biologiczne: wprowadzenie do identyfikacji biologicznej i genetyka sądowa, botanika i zoologia w kryminalistyce.
 • Psychologia sądowa: psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej, udział psychologa w postępowaniu sądowym, taktyki prowadzenia przesłuchań świadków i podejrzanych, zagadnienia wiktymologiczne i kryminologiczne.
 • Nowe technologie w kryminalistyce: informatyka kryminalistyczna i techniki poszukiwania informacji w źródłach otwartych, profilowanie geograficzne, analiza biometryczna.
 • Zapoznanie z praktyczną stroną pracy techników kryminalistyki w formie fakultatywnych warsztatów terenowych opartych na symulacji oględzin miejsca zdarzenia.

Kadra

Wszystkie zajęcie realizowane są przez kadrę naukową związaną z różnymi jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez współpracowników Centrum Nauk Sądowych UW. Wykładowcy Studiów Podyplomowych w CNS są niekwestionowanymi specjalistami w swoich dziedzinach – z zakresu prawa i postępowania karnego, biologii, fizyki, psychologii, chemii, medycyny i innych interdyscyplinarnych obszarów wiedzy, posiadającymi bogate doświadczenie praktyczne i dydaktyczne. Naszymi wykładowcami w ostatnich latach byli między innymi:

 • dr hab. Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki UW)
 • dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW)
 • dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW)
 • dr hab. Ewa Gruza (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • dr hab. Tomasz Matulewicz (Wydział Fizyki UW)
 • Dr Aleksandra Skawina (Wydział Biologii UW)
 • Dr Anna Grochowska-Wasilewska (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr hab. Andrzej Witowski (Wydział Fizyki UW)
 • Dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr hab. Piotr Bębas (Wydział Biologii UW)
 • Dr Jerzy Wojciechowski (Wydział Psychologii UW)
 • Dr Johannes Binder (Wydział Fizyki UW)
 • Dr Łukasz Banasiak (Wydział Biologii UW)
 • Dr Magdalena Kaliszewska (Wydział Biologii UW)
 • Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak (WNPiSM UW)
 • Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)
 • Dr Marcin Fudalej (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Dr Michał Adam Dobrowolski (Wydział Chemii UW)
 • Dr Michał Górski (MISMap UW)
 • Dr Piotr Lewulis (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Dr Takao Ishikawa (Wydział Biologii UW)
 • Mgr Agata Jagielska (Wydział Chemii UW)
 • Mgr Błażej Stromczyński (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Mgr Krzysztof Worek (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Mgr Maciej Broniarz (Centrum Nauk Sądowych UW)
 • Mgr Stanisław Rabczuk (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • prok. Jędrzej Kupczyński (Wydział Prawa i Administracji UW)
 • Urszula Cur
 • Krystian Wojciechowski